PRZEWODNIK PODATNIKAAudycja 7 - PiT przez internet

Dzisiejszy „Przewodnik podatnika” w całości o składaniu PiT-ów przez internetową aplikację desktop. Nasz ekspert - Joanna Mielczarek z wieluńskiej skarbówki zachęca do korzystania z takiej formy rozliczeń. W tamtym roku zrobiło to ponad 30% podatników w powiecie wieluńskim:
Na tym etapie możemy powiedzieć, że zainteresowanie jest bardzo duże. Życzylibyśmy tego i sobie i państwu, żeby rozliczenie się przez Internet było tą formą preferowaną. Niech państwo mają też świadomość, że to jest też związane z tym, że takie zeznanie w formie elektronicznej nie wymaga żmudnej obsługi w Urzędzie Skarbowym. Takie zeznanie trafia bezpośrednio do systemu i to pozwala na to, żeby otrzymali wcześniej zwrot. Przypominam, zwrot ustawowy to 3 miesiące od daty złożenia zeznania podatkowego. Na pewno te osoby, które korzystają z jakiegoś odliczenia, wiedzą, że będą miały nadpłatę - ta forma jest dla nich zachęcająca. Jak powiedziałam, zwrot możemy dostać bez zbędnej zwłoki. We wszystkie soboty marca wieluńska skarbówka będzie otwarta dla tych, którzy będą chcieli rozliczyć się w ten sposób. Dodatkowo - 4 i 18 marca od 16.00 do 18.00 placówka organizuje szkolenia w tym zakresie.

  (21:45 min.)Audycja 6 - Ulga emerytalna

Jak można odliczyć od dochodu kwot wpłaconych na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Taka możliwość pojawiła się w 2012 roku.
Musimy pamiętać, że jest to odrębna forma oszczędzania na emeryturę od indywidualnych kont emerytalnych - wyjaśnia w „Przewodniku podatnika” Joanna Mielczarek z wieluńskiej skarbówki - Tylko kwoty wpłacone na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego można odliczyć od dochodu. Odliczenie wpłaconych kwot przysługuje osobom rozliczającym się według skali podatkowej na zasadach ogólnych, na ryczałcie oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowy. Podstawa do odliczeń są dowody wpłat.

  (05:10 min.)Audycja 5 - Darowizny

Uwaga krwiodawcy - dziś w „Przewodniku podatnika” m.in. o darowiznach na cele krwiodawstwa. Podlega odliczeniu od dochodu. Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania daje nam darowizna na cele krwiodawstwa realizowana przez honorowych dawców krwi. Od dochodu podlega odliczeniu wartość ekwiwalent pieniężnego za krew lub osocze - oddane nieodpłatnie jednostce organizacyjnej realizującej zadania z zakresu pobierania krwi. W jaki sposób ustalić kwotę przysługującego odliczenia? Podatnik musi to zrobić sam. Powinniśmy przyjąć do podstawy wyliczenia ilość oddanej bezpłatnie krwi lub jej składników wynikającą z zaświadczenia wydanego przez jednostkę realizującą zadania z zakresu poboru krwi. Musimy wziąć pod uwagę ekwiwalent pieniężny za 1 litr krwi, który w 2013 roku wynosi 130 zł - wyjaśnia Joanna Mielczarek z wieluńskiej skarbówki. Więcej w audycji. Zachęcamy do słuchania!

  (09:05 min.)Audycja 4 - Darowizny

Darowiznom przekazanym na cele pożytku publicznego oraz na cele kultu religijnego poświęcony jest tym razem „Przewodnik podatnika” na naszej antenie. Odliczenia darowizn mogą dokonywać podatnicy opodatkowani według skali podatkowej w PiT 37 lub PiT 36 oraz podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w Pit 28, jeżeli w danym roku podatkowym przekazali darowizny na określone cele: kultu religijnego i pożytku publicznego. Darowizny przekazane na cele kultu religijnego należy rozumieć jako środki przekazane dla kościołów, dla związków religijnych i kościelnych osób prawnych np. na rzecz parafii na remont, budowę kościoła. W przypadku darowizn na cele pożytku publicznego ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych odsyła nas do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. By korzystać z tych darowizn muszą być spełnione dwa warunki - mówi Joanna Mielczarek z wieluńskiego Urzędu Skarbowego. Chcecie wiedzieć o jakich warunkach mowa? Odpowiedź w audycji.

  (09:30 min.)Audycja 3 - Ulga rehabilitacyjna

Wydatki poniesione na rehabilitację można bez zmian rozliczyć w zeznaniu za miniony rok. Ulga ta odnosi się do dochodu.
Prawo do odliczenia ma sama osoba niepełnosprawna, jak i osoba, na której utrzymaniu pozostaje osoba niepełnosprawna. Chodzi o podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: małżonek, dzieci własne lub przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzeństwo, teściowie, ojczym, macocha, zięciowie i synowe. Jeżeli
w roku podatkowym dochody tych osób nie przekroczyły kwoty 9.120 złotych

- mówi Joanna Mielczarek z Urzędu Skarbowego w Wieluniu. Więcej w audycji!

  (09:15 min.)Audycja 2 - Ulga internetowa

Nie wszyscy podatnicy mogą skorzystać z ulgi internetowej
składając PiT za 2013 rok.
Ulga pozostaje, jednak nie dla wszystkich. Przysługuje tym, którzy wcześniej z niej nie korzystali lub korzystali pierwszy raz w rozliczeniu za 2012 rok. Druga zmiana dotyczy okresu w jakim ulga obowiązuje. Wydatki możemy odliczać tylko przez dwa kolejne lata następujące po sobie. Dla wszystkich, którzy korzystali z ulgi internetowej w latach wcześniejszych zeznanie za 2012 rok było ostatnim,
w którym mogli odliczyć wydatki poniesione z tytułu użytkowania Internetu. Pozostałe warunki uprawniające do ulgi nie zmieniły się. Nadal jest ona limitowana w wysokości 760 zł za cały rok. Limit przysługuje odrębnie każdemu podatnikowi pod warunkiem, że poniósł odpowiednie koszty i ma na to dowód

- sygnalizuje nasz ekspert - Joanna Mielczarek z wieluńskiej skarbówki. Posłuchajcie audycji, a dowiecie się jeszcze jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z tej ulgi.

  (03:59 min.)Audycja 1 - Ulga prorodzinna

Podatniku przygotuj się na zmiany w korzystaniu z ulgi prorodzinnej!
Dotychczas nie było ważne, ile zarabiają rodzice i na ile dzieci przysługuje ulga. W tym roku obowiązuje całkowicie nowa zasada korzystania z ulgi prorodzinnej. Jest to limit dochodów dla podatników, którym przysługuje ulga z tytułu wychowywania tylko jednego dziecka. W tym przypadku ulga nie będzie przysługiwała rodzicom pozostającym w związku małżeńskim albo osobie samotnie wychowującej dziecko, jeśli dochody roczne przekroczą 112 tysięcy zł. Z kolei dla osób, które nie mają ślubu bądź nie były małżeństwem przez cały rok podatkowy - limit ustalany jest odrębnie i dla każdego z nich wynosi 56 tysięcy zł - więcej w audycji, w której nowe zasady przysługiwania ulgi prorodzinnej wyjaśnia Joanna Mielczarek z Urzędu Skarbowego w Wieluniu. Dodajmy, że ulga prorodzinna jest najpopularniejszą ulgą, z której korzystają podatnicy.

  (06:55 min.)